Matriční doklad - duplikát

Duplikát matričního dokladu vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu k matriční události došlo (§25 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách) těmto osobám: 

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel/manželka, rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).
b) pro úřední potřebu orgánů státu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Duplikát dokladu o partnerství vydá registrující matriční úřad těmto osobám:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí, vydá matriční úřad duplikát matričního dokladu fyzické osobě.

Správní poplatek činí podle zákona č. 634/2004 Sb., položka 3, písm. b) - 100,- Kč za jeden duplikát.

O duplikát je možné žádat osobně anebo písemně.

Při osobní návštěvě matriky Magistrátu města Liberec, je žadatel povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, případně doložit příbuzenský poměr anebo právní zájem. Žádost je vyplněna na místě elektronicky. Správní poplatek zaplatí na místě v hotovosti, nebo platební kartou.

Při písemném podání, zašle žadatel žádost (formulář SPMA/4), nebo ji sepíše sám  s těmito údaji:

 • druh matričního dokladu
 • zda-li se jedná o použití v ČR nebo v cizině
 • důvod žádosti
 • jméno a příjmení osoby, na kterou má být druhopis vystaven
 • datum a místo matriční události
 • jméno, příjmení, datum narození
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, kým byl vydán a jeho platnost
 • adresa na kterou má být doklad zaslán

Občané narozeni před 1. 1. 1950 dále uvedou církev u které byli křtěni, anebo bydliště rodičů, v době jejich narození. Pokud žadatel žádá o duplikát matričního dokladu jiné osoby, doloží příbuzenský poměr anebo právní zájem. Správní poplatek je možné vložit do obálky a zaslat společně se žádostí doporučeně na náš úřad. Po vyhotovení zasíláme duplikát do vlastních rukou žadatele.

Lhůta pro vyhotovení duplikátu činí - do 30 dnů, při osobní návštěvě zpravidla na počkání.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.