Poplatky za odpad

Každý občan s trvalým pobytem na území města je povinen v souvislosti se svozem komunálního odpadu splnit ohlašovací a poplatkovou povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a následně, pokud není od poplatku osvobozen, je jeho povinností zaplatit v daném termínu příslušný poplatek. Na následujících řádcích naleznete vysvětlení jednotlivých pojmů.

 • POPLATNÍKEM je každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec. Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci na území města, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Za poplatníky nezpůsobilé nebo omezeně způsobilé k právním úkonům jednají zákonní zástupci

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „plátcem“). Plátci jsou povinni správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Poplatník nebo plátce může zmocnit k vyřízení této záležitosti svého zástupce písemnou plnou mocí.

Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

 • OHLAŠOVACÍ POVINNOST  je povinnost poplatníka ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, její zánik a další skutečnosti rozhodné pro výpočet poplatkové povinnosti.

KDY je třeba ji splnit: do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnost (přihlášení k trvalému pobytu)

KDE je třeba ji splnit:

 • osobně u přepážky č. 22 nebo 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách,
 • poštou,
 • datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky.

JAKÝM ZPŮSOBEM je třeba ji splnit: Poplatník správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky ) doručí některým z výše uvedených způsobů řádně vyplněný formulář Prohlášení poplatníka místního poplatku za komunální odpad, který je k dispozici na přepážkách č. 22 a 23 v budově Nového magistrátu nebo ke stažení zde.

Plátci mohou splnit ohlašovací povinnost za více osob na jednom formuláři. Do 15 dnů jsou povinni ohlásit změny v počtu osob, za které poplatek odvádějí, včetně jména a data narození osob, kterých se změna týká.

Poplatník-vlastník rekreační stavby dále uvede evidenční nebo popisné číslo stavby. V případě, že vlastní  na území města více staveb podléhajících poplatku, je povinen tyto údaje poskytnout za každou z nich.

JAKÉ DOKLADY má mít poplatník s sebou: průkaz totožnosti nebo plnou moc, rodný list nezletilého dítěte

Správce poplatku může udělit pokutu za nesplnění ohlašovací povinnosti dle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 • POPLATKOVÁ POVINNOST je povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou města (v tomto případě vyhláškou č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).

VZNIKÁ dnem, kdy byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu na území města nebo dnem, kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke stavbě ve prospěch poplatníka do katastru nemovitostí

KDO podléhá poplatkové povinnosti: každá fyzická osoba, která má ve Statutárním městě Liberec trvalý pobyt a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

OSVOBOZEN je:

 • poplatník  dlouhodobě umístěný v ústavu sociální péče (domov důchodců, ústav sociální péče pro mentálně postižené), dětském domově nebo obdobném zdravotnickém zařízení, činí-li pobyt nejméně 1 kalendářní měsíc
 • poplatník zdržující se prokazatelně mimo území České republiky nepřetržitě alespoň jeden rok
 • poplatník, který příslušný kalendářní rok prokáže, že za tento kalendářní rok zaplatil platbu za odvoz komunálního odpadu v jiné obci v  České republice
 • poplatník umístěný ve věznici
 • poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec
 • poplatník - vlastník rekreační stavby

Důvod k osvobození od poplatkové povinnosti je vždy třeba doložit.

ZANIKÁ dnem, kdy byl poplatník odhlášen z trvalého pobytu na území města, dnem úmrtí nebo dnem, kdy byla do katastru nemovitostí zapsána změna vlastníka rekreační stavby

 • POPLATEK

KOLIK:   492,- Kč/osoba/rok

SPLATNÝ do 31. března aktuálního kalendářního roku

ZPŮSOB PLATBY:        

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně  - přepážky č. 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100, platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem

Dotazy zodpovíme na telefonních číslech 485 243 226 (227;246;243); e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

PRVOTNÍ PŘIDĚLENÍ NOVÉ SBĚRNÉ NÁDOBY

Žádost o přidělení sběrné nádoby nebo nahlášení jejího poškození, žádost o výměnu atp. se podává na jednom formuláři - Formulář pro občany města Liberce při nahlášení ztráty, poškození, nevyvezení či navýšení počtu nádob

Žádost o přidělení nové sběrné nádoby se podává na přepážce č. 22 a  23 (oddělení poplatků a pohledávek) na Novém magistrátu. Žádost se většinou podává zároveň s přihlášením k poplatkové povinnosti a  poplatník je na tuto skutečnost upozorněn při splnění ohlašovací povinnosti. Žádost lze ale podat také níže uvedenými způsoby.

PŘIDĚLENÍ SBĚRNÉ NÁDOBY V JINÝCH PŘÍPADECH

Žádost lze podat elektronickou poštou, telefonicky, písemně či osobně na odboru ekologie a veřejného prostoru - formulář.

V žádosti musí být uvedeno, čeho se žádost konkrétně týká (přidělení nádoby, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), dále pak nesmí chybět úplná adresa žadatele a  telefon nebo e-mail pro zpětný kontakt

Žádat může jakýkoliv obyvatel nemovitosti, který na určené adrese tvoří odpad a kde je také k tvorbě odpadu (bez ohledu na trvalé bydliště), avšak tento občan musí být poplatníkem.

Odpadové hospodářství na území města odléhá následujícím právním předpisům:

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
  • Zákon č. 280/2009Sb., daňový řád
  • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 9/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci
  • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 11/2010 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [dále "OZV"]

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.