08.04.2020
Jana Kodymová

Osmé jednání libereckých radních

Osmá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 7. dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 29/1: Zajištění ochranných prostředků v rámci pandemie

Rada města na svém úterním zasedání stanovila nová pravidla pro zajištění ochranných pomůcek pro obyvatelstvo, městskou skupinu, zdravotní a sociální služby.

„Nákup ochranných pomůcek byl do této chvíle řešen individuálně od jednotlivých lokálních dodavatelů podle jejich výrobních kapacit. Další zdroje ochranných pomůcek byly pak řešeny dobrovolnicky a prostřednictvím městských organizací, například se zapojily krejčovské dílny libereckého Divadla F.X. Šaldy,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Evidenci a distribuci těchto pomůcek zajišťuje příspěvková organizace města Komunitní středisko Kontakt Liberec a jejich dobrovolnické centrum. K dnešnímu dni přerozdělili více než šestnáct tisíc látkových roušek.

Vzhledem k situaci není možné zajišťovat další ochranné pomůcky dobrovolnickými kapacitami, proto je potřeba, aby byla jejich dodávka řešena profesionálním výrobcem, který je schopen svou výrobní kapacitou pokrýt potřebu města,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.

Firma Vodenka, s.r.o, z Nového Boru dodá 14 000 kusů bavlněných roušek za 23 Kč/ks bez DPH. Celková cena objednávky tedy činí 322 000 Kč bez DPH. Město oslovilo další tři firmy, které vyrobí látkové roušky. Direct Alpine z libereckých Kateřinek dodá 3 000 kusů roušek za 111 000 Kč, Genesys z Jablonce nad Nisou 3000 roušek za 114 000 Kč a Damino z Frýdlantu 4 000 kusů za 136 000 Kč. Ceny jsou vedeny bez DPH.. Celkem dodají 33 000 kusů roušek, za které město zaplatí

Distribuce po jednom kusu roušky na osobu pak podle občanského zákoníku probíhá formou tzv. společenské úsluhy v pořadí:

1. zaměstnanci Magistrátu města Liberce a příspěvkových organizací města a dalších městem zřizovaných či zakládaných společností

2) poskytovatelé zdravotnických a sociálních služeb na území města Liberec

3) občané města Liberec starší 65 let.

 

Bod č. 13/1 : Vyhlášení veřejné sbírky

Rada města na svém zasedání rozhodla o zřízení transparentního účtu pro veřejnou sbírku s názvem Liberec pomáhá!  Účelem založení transparentního účtu je získání a shromáždění peněžních prostředků pro nákup ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a dalšího vybavení proti koronavirové pandemii. Veřejná sbírka Liberec pomáhá je primárně určena na podporu Liberečanů v celoplošné karanténě.

Na transparentní účet mohou přispět všichni ti, kteří by rádi nějakým způsobem pomohli, ale nemohou se zapojit do dobrovolnické či jiné činnosti. Sbírka je pro ty, kteří chtějí podpořit dobrovolník anebo svým finančním příspěvkem pomoci Liberci v boji proti koronavirové pandemii. Děkujeme,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Číslo účtu sbírky Liberec pomáhá je  8612722/0800.

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Aktuální informace o ekonomické situaci SML v návaznosti na dopady COVID 19 

Komentář ekonomického náměstka Z. Karbana

Vedle toho, že město zajišťuje směřování finančních prostředků do dostupných ochranných pomůcek a dalších protikoronavirových opatření (k dnešnímu dni cca 2 mil. Kč),  vedení města od samého počátku  zpracovává plány na opatření, která pomohou projít tímto nelehkým obdobím. Hledáme úspory  a zároveň hledáme také možnosti, jak podpořit některé nejvíce postižené občany města, zejména drobné živnostníky (byť tady musí hrát primární roli stát), snažíme se alespoň zmírnit dopady krizových opatření. Navrhujeme odpustit nájmy v městských objektech pro podnikatelské subjekty na dobu tří měsíců. V dalším budeme vstřícní k občanům i podnikatelům k žádostem o posouvání nájemného v souvislosti s dopady protikoronavirových opatření. Počítáme s prodloužením termínu v odůvodněných případech až do konce roku 2020.  

Negativní dopady 

1.Propad daňových příjmů  (odhadovaný pohled HDP o cca 5-6%)

sdílené daně aktuálně - dle nově schváleného státního rozpočtu  SML počítá s propadem inkasa sdílených daní v roce 2020 o cca 115 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. (původní rozpočtované sdílené daně 1 605 mil. Kč, nově uvažované 1 490 mil. Kč.

Ostatní daně a poplatky – výpadek příjmu s parkovacích míst (-4 mil. Kč).  Propad dalších příjmů lze jistě očekávat (hazard, pokuty, jiné poplatky a příjmy Zatím nemáme přesně kvantifikováno.

Realizovaná opatření

1.Předpokládaná rezerva bude navýšena o cca 60 mil. Kč, a to zejména z přebytku hospodaření roku 2019. Nová výše rezervy by byla minimálně ve výši 70 mil. Kč.

2.Snížení výdajové strany rozpočtu o cca 100 mil. Kč.  Preferované jsou úspory v běžných výdajích (dotační fondy, individuální dotace, akce, které lze odložit o rok, realizované úspory na PO z důvodu jejich nečinnosti, pozastavení rozpočtovaných akcí, které nejsou zatím smluvně vázané a kde není dotační podíl).

Finanční podpora občanům města

1.Prodloužení splatnosti poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu do 30.6.2020

2.Nezpoplatnění předzahrádek pro rok 2020 – dopad do rozpočtu města (-0,9 mil. Kč)

3.      Odpuštění nájmu v městských komerčních prostorách pro podnikatele právnické i fyzické osoby po dobu 3 měsíců u nájmů převyšujících 5000 Kč/rok  (dopad do rozpočtu města cca -1,1 mil. Kč).

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 20/1 : Revokace usnesení č. 277/2020 zrušení provozu sdílených kol v Liberci v roce 2020

Město Liberec v březnu oslovilo 5 společností provozujících systém sdílených kol na území České republiky. Dvě společnosti na poptávku reagovaly. Jedna svoji nabídku následně zrušila. Rada města Liberce v úterý 17. března schválila provoz sdílených kol od 1. dubna do 30. října 2020 v počtu 10 elektrických a 70 mechanický kol. Provoz měla zajištovat společnost Rekola za 800 tisíc korun bez DPH.

Nicméně z důvodu šíření nákazy koronavirem v našem města liberečtí radní rozhodli službu sdílených kol pro letošní rok nenabízet.

Neznamená to však, že myšlenku kvalitního bikesharingu v libereckých ulicích zcela opouštíme. Pokud se situace pro příští rok zlepší, rádi bychom se tomuto tématu věnovali i v dalších letech. Snad pro dobrý pocit jen uvádím, že ušetřené finanční prostředky, určené pro bikesharing pro rok 2020, využije město jako pomoc pro 21 000 seniorů našeho města a zajistí jim ochranné roušky.  Proto se těším na bikesharing v Liberci v lepších časech!“ vysvětlila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 21: Zajištění doplňkového zdroje vody pro obyvatele Kateřinek u Liberce – projektový záměr

Město Liberec podá žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení doplňkového zdroje vody pro oblast Kateřinek. Radní souhlasili s vyčleněním finančních prostředků na první etapu, a to ve výši 580 000 Kč, v nejbližším rozpočtovém opatření.

Řešení nedostatku  pitné  vody  pro  obyvatele  v této městské části je jedno z témat, kterým se vedení města intenzivně zabývá.  „Místní obyvatelé jsou  odkázáni  na  svoje  vlastní  studny,  zásobování  vodou  je  tedy individuální  a  v blízké  době  se  zde  přímo  realizace  vodovodu  neplánuje, neboť finanční  odhad  je téměř 86 milionů korun,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Jako jedna z reálných možností je zřízení „komunitního“, doplňkového, odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města. Společnost ALTEC International, s.r.o., provedla vstupní geofyzikální měření, jehož cílem bylo stanovit vhodné lokality pro vypracování hydrogeologických posudků a projektu průzkumných prací k provedení vlastního průzkumného hydrogeologického vrtu. Jako  vhodná  lokalita  v majetku  města  byl  zvolen pozemek v Kateřinkách.

Celou popisovanou akci lze rozdělit do dvou logických celků. Prvním je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, jehož součástí bude i vypracování závěrečné zprávy, která shrne průběh vrtání, realizované čerpací a stoupací zkoušky, popíše reálný stav hloubky vrtu, vystrojení, zastižení zvodně atd. Zvodeň je místo v podzemí, kde je soustředěna podzemní voda. Druhou částí bude vybavení vrtu odběrným místem vody, napojením na elektrický proud, oplocení vrtu, zřízení vodojemu, instalování  zařízení  na  měření  množství  odebíraných  vod  pro vodoprávní úřad atd.,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc.

Odhad cen za první etapu je 558 000 Kč bez DPH. Uznatelným nákladem ve výši 10 % budou i výdaje na hydrogeologický posudek zpracovaný společností ALTEC International, s.r.o., včetně nákladů na výběr zhotovitele podle požadavků poskytovatele dotace. Cena za posudky činila 27 300 Kč bez DPH a náklady na výběr zhotovitele, podle podmínek poskytovatele dotace, činí 49 000 Kč bez DPH. Na druhou etapu se vztahují totožné podmínky, jako na první, tudíž část nákladů za projektovou dokumentaci bude uznatelným nákladem.  Podle odhadu projektanta budou finanční náklady na druhou etapu činit 1 000 000 Kč.

 

Bod č. 25: Operační plán letního čištění komunikaci ve městě Liberec 2020

Radní schválili plán letního čistění komunikací 2020. Podle něj se provádí čištění města, a to konkrétně odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, kropení komunikací v horkém počasí, mytí komunikací, opakované  strojní  metení,  čištění dešťových vpustí a sběr psích exkrementů a cigaretových nedopalků.

Zároveň zahajujeme čištění komunikací ve vlastnictví města  od  posypového materiálu po zimním období, a to podle vhodných klimatických podmínek. A s mytím komunikací nám v letošním roce pomůžou hasiči, sami se nabídli a my nabídku rádi přijímáme,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Operační plán letního čištění pro rok 2020 je připraven na celkový finanční rámec 29 999 999 Kč, včetně DPH.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.