18.03.2020
Jana Kodymová

Šesté zasedání libereckých radních

Šestá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 17. března. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 45: Záměr řešení správy Lesního koupaliště na základě žádosti spolku Lesní koupaliště, s. z.

Spolek Lesní koupaliště, s.z., požádal Radu města Liberce o svěření správy Lesního koupaliště do své péče. Ta bude trvat po dobu deseti let a nabídne provoz občerstvovacího stánku, zázemí pro převlékání, vybudování toalet, městského mobiliáře, zázemí pro venkovní cvičení anebo veřejnou saunu. Finanční prostředky na celkové zvelebení areálu, na provoz a investice bude spolek získávat ze sponzorských darů,  grantů anebo participativního  rozpočtu  města. 

Veškeré projekty v areálu budou předem schváleny městem a po dokončení převedeny do vlastnictví města. Předání správy objektu Lesního koupaliště mezi příspěvkovou organizací Městské lesy Liberec a  spolkem  Lesní koupaliště bude formou Dohody o užívání pozemků, a to bezúplatně na dobu trvaní 10 let, s roční zkušební lhůtou,“ komentuje primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Intenzivně se teď soustředíme na kůrovcovou kalamitu a veškeré finanční prostředky vkládáme na řešení této kalamitní situace, proto doporučuji svěřit provoz Lesního koupaliště tomuto spolku,“ uvádí ředitel Městských lesů Liberec, p.o. , Jiří Bliml.

 

Bod č.63: Prodloužení  nájemní  smlouvy  Městského  plaveckého  bazénu  se  společností  JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r.o.

Rada města prodloužila nájem provozovateli Městského plaveckého bazénu Liberec. Tím je od 28.12. 2000 společnost JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, s.r.o. Nájem se prodlužuje do 31. 12. 2021. Výše nájemného za pronájem plaveckého bazénu a jeho přístavby je ročně 64 000 Kč včetně DPH.

Plavecký bazén navštěvuje přibližně tisíc návštěvníků denně Ročně je to 377 000 lidí, čímž se řadí na špičku podobných zařízení v České republice. Prodloužením nájmu zkušenému provozovateli zajistí město Liberec pro veřejnost, školy a sportovní subjekty zachování kvality stávajícího provozu plaveckého bazénu až do doby jeho plánované rekonstrukce.

Současný provozovatel celý objekt velice dobře zná po technické, technologické a provozní stránce. Je erudovaným odborníkem v uvedeném provozu. Proto jsem rád, že se nám podařilo nájemní smlouvu prodloužit do doby začátku rekonstrukce,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 8: Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města

Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 9 290 030 Kč. Jedná se o přijaté dotace z MŠMT projekt Férové školy v Liberci ve výši 3 335 344 Kč, dotace MŽP Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská ve výši 5 484 721 Kč, dotace Krajského úřadu Libereckého kraje pro ZOO  Liberec - projekt Ultrafiltrační úprava povrchové vody pro výrobu napájecích vod ve výši 225 000 Kč a další.

Návrh bude předložen zastupitelstvu města jako Informace.

 

Bod č. 9: Návrh rozpočtového opatření č.  3B) změny rozpočtu  SML  na  rok  2020  v  kompetenci zastupitelstva města

Tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu roku 2020 zapojují nedočerpané prostředky několika neinvestičních dotací z roku 2019. Jedná se o projekty "Kontaktní sociální práce Liberec  2018- 2020",  "Asistenti  prevence  kriminality",  "Vzdělávejme  společně  děti předškolního věku v Liberci" a "Férové školy v Liberci". Celkové výdaje se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 5 261 199 Kč a financování se navyšuje o 5 261 199 Kč.

Návrh bude schvalovat zastupitelstvo města.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 40: Schválení projektového záměru Domov pro seniory Liberec

Město Liberec se rozhodlo vybudovat domov pro seniory s kapacitou 50 lůžek. Jeho součástí budou také lůžka pro osoby s neurodegenerativním onemocněním, neboť současná kapacita počtu lůžek pro uvedené cílové skupiny je nejen na Liberecku, ale v celé České republice, dlouhodobě nedostačující.  Vlivem stárnutí populace se předpokládá, že v roce 2025 bude v Liberci žít přibližně 5800 osob starších 80 let, přičemž osob s neurodegenerativním onemocněním (např. Alzheimerova a Parkinsonova choroba) bude podle prognózy odborníků taktéž přibývat.

Dojde tak k doplnění chybějící kapacity služeb sociální péče pro cílovou skupinu seniorů a osob s neurodegenerativním onemocněním, tedy pro osoby odkázané na pomoc jiné fyzické osoby. Zároveň dojde k prevenci vzniku nepříznivých situací až sociálního vyloučení u pečujících osob, jako je ztráta zaměstnání, výrazná psychická i finanční zátěž a podobně,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Jelikož město nedisponuje žádným objektem ve svém vlastnictví, který by byl vhodný pro přestavbu na domov pro seniory, rozhodlo se pro novou výstavbu na svých pozemcích, a to s využitím evropských dotací. V novém programovém období 2021–2027 bude možné v rámci „ITI“ z IROPu podpořit i pobytové služby sociální péče a cílovou skupinu senioři.

Odhadované náklady na vybudování zařízení sociálních služeb, které vznikne v  Rochlice u Liberce, u křižovatky ulice Krejčího a Pod Sadem míru jsou 55 milionů korun. Přípravné práce a činnosti budou zahájeny v tomto roce, realizace stavebních prací a následná dodávka vybavení se předpokládá v letech 2022–2023,“ popisuje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

V novém Domově pro seniory Liberec budou v nepřetržitém provozu poskytovány služby sociální péče. Sociální služba „domovy pro seniory“ bude disponovat 30 lůžky pro osoby ve starobním důchodu, pro službu „domovy se zvláštním režimem“ bude určeno 20 lůžek pro dospělé osoby s neurodegenerativním onemocněním. Obě uvedené sociální služby bude poskytovat příspěvková organizace města. Tou je Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, které je dlouholetým a zkušeným registrovaným poskytovatelem služeb sociální péče.

Pokoje pro klienty budou jednolůžkové a dvoulůžkové, všechny s vlastním sociálním zařízením a zdravotními lůžky. Cílové skupině klientů bude zajištěna kvalitní sociální a zdravotní péče. Poskytování sociálních služeb by mělo být zahájeno k 1. 1. 2024.

 

Bod č. 41: Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2019

V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst České republiky byl 16. července 2019 schválen radou města Plán zlepšování  MA21  na rok  2019.  Jednou z aktivit vyplývajících z tohoto dokumentu je společné plánování s veřejností, tedy Veřejné fórum 2019. To bylo důležitým parametrem v hodnocení kvality Zdravých měst.

Veřejné fórum 2019 se konalo v Liberci v loňském roce 20. listopadu. Na základě hlasování přítomných, které bylo následně ověřeno anketou mezi širokou veřejností v tištěné a elektronické podobě, vyplynulo 8 priorit k řešení. Zprávu z Veřejného fóra 2019 bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce.

Seznam priorit:

*Zlepšit možnosti parkování v okolí sídlišť a autobusového nádraží

* Revitalizovat rekreační vodní plochy (přehrada, Vesecký rybník, Lesní koupaliště)

* Revitalizovat Papírové náměstí

* Vybudovat a rozšířit síť cyklostezek, např. podél Nisy

* Omezit individuální automobilovou dopravu v centru města

* Obnovit a využívat brownfields

* Vytvořit kvalitní centrální prostor v městských čtvrtích, lepší vybavenost

* Navýšit kapacitu míst v domovech pro seniory

Řešení jednotlivých priorit bude na náměstcích a úřednících, v jejichž gesci se daná priorita nachází. Podněty se budou řešit nejen v průběhu tohoto roku, ale i v dalších. Na něčem se už pracuje. V každém případě bude zodpovědný politik Zdravého města Liberec, kterým je zastupitel Jan Berki, na příštím fóru informovat občany, co se v daných bodech udělalo a jak byly vyřešeny. Případně kam to postoupilo a pokud ne, tak z jakého důvodu,“ komentuje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 44: Záměr zřízení Dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod

Bod č. 46: Výjimka  ze  směrnice  rady  č.  3RM  na  vypracování  PD  ve  stupni  DSP  na  novou  splaškovou kanalizaci ulic Lukášovská, Kadlická a Na Výběžku

Oba následující body spojuje jedno téma, čistější voda v Harcovské přehradě. Povodí Labe, s.p. velkou investicí veřejných prostředků odbahní a vyčistí Harcovskou přehradu, město Liberec chce mít čistější přítoky, aby čistý stav přehrady zůstal trvalý. Tomuto tématu byly na jednání libereckých radních věnovány dva body. V bodě číslo 44 radní schválili staronovou myšlenku zřízení samostatného dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod.

V současné době v povodí Harcovského a Jizerského potoka lidem chybí kanalizace zakončená napojením na městskou centrální čistírnu odpadních vod. Důsledkem toho je například zhoršená kvalita vody v Harcovské přehradě,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Významná část urbanizované  plochy  povodí  Harcovského  potoka  není  napojena  na  systematickou kanalizaci a individuální odkanalizování objektů nesplňuje požadavky na čistotu vypouštěných vod (historické septiky s přepady, ze kterých odpadní vody přímo nebo nepřímo odtékají do vodního toku, trativody).

V oblastech, kde není z technického  či  ekonomického  hlediska  výhledově  možné  připojení nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod (ČOV), a nemovitosti tak vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních toků, lze  zajistit  prevenci  či  omezení  znečištění  povrchových  vod  z  komunálních  zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod (dále jen DČOV). Na jednu realizace je  v dotačním programu plánována částka 50 000 až 110 000 Kč. Na projektovou dokumentaci  jedné stavby 15 000 Kč.

Vytipovanými lokalitami pro vybudování DČOV na území statutárního města Liberce pravděpodobně budou:

*povodí Harcovského potoka – Starý Harcov a Nový Harcov

*povodí Jizerského potoka

„Cílem dotačního programu pro vybudování domácích čistíren je uvedenou zátěž povrchových vod eliminovat, a zajistit tak zvýšení kvality vody v zájmových vodních tocích i navazujících vodních útvarech,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

V dalším bodě Rada města Liberce schválila dodavatele náročné projektové dokumentace odkanalizování ulic Na Výběžku, Lukášovská a Kadlická. „Zde je možné vybudovat kapacitní oddělenou dešťovou a splaškovou kanalizaci, a tím zásadním způsobem přispět ke kvalitě vody v lokalitě. S realizací díla počítáme v souběhu s odbahňováním přehrady, aby po dokončení prací byla voda v přehradě čistější a dobře sloužila přírodě a občanům města k bezpečnému koupání, “ uvádí náměstek Jiří Šolc. 

 

Bod č. 50: Schválení aktualizovaného záměru projektu "Dopravní informační systém v Liberci“

Efektivnímu řízení dopravy se rada města věnovala schválením návrhu na podání dotační žádosti na realizaci projektu dopravního informačního systému. Jde o vybudování kamerového, sčítacího systému, který bude trvale poskytovat data o stavu a kapacitách dopravy v Liberci. „Dá se slovy klasika říct: co neměřím, nemohu řídit. A pokud nám dopadne tento projekt, získáme další datový zdroj o dopravě v Liberci,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Tento projekt je třetí navazující z řady dopravních projektů. V roce 2018 to byly tzv. meteohlásky a sčítací čidla. Meteohlásky poskytují data o teplotě okolí a vozovek, povětrnosti a dílčí četnosti doprav. Od roku 2020 má město data o vytíženosti parkovišť (sčítací puky).

Z připravovaného projektu dopravního informačního systému získá město Liberec data o průjezdech na vybraných místech. „Z těchto a dalších datových zdrojů sesbíráme statistická data a časem bychom měli být schopni nejen zobrazovat stupně vytíženosti v aplikaci, ale také predikovat a skutečně řídit dopravní toky pomocí proměnných značek. Jednou bychom měli být schopni toto vše propojit s chytrými semafory a navigacemi v autech a efektivně dopravu ve městě řídit ke spokojenosti občanů a návštěvníků,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.