09.05.2018
Markéta Pechová

Poptávka na poskytnutí krátkodobého financování pro SML

SML poptává finanční instituce s žádostí o závaznou nabídku na krátkodobé financování , jehož účelem bude zejména předfinancování akcí, kterou jsou financovány z různých dotačních titulů, taky aby SML mohlo překlenout období mezi úhradou výdajů a obdržení dotace. 

 

Nabídka může být  doručena v papírové nebo elektronické formě nejpozději do 5.6.2018.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

Výše limitu úvěru:

v období od 1. 7. 2018 do 30. 06. 2021 

 

250.000.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátmilionůkorunčeských)

 

Měna úvěru:

úvěr bude poskytován v českých korunách

Typ úvěru

Revolvingový, kontokorentní nebo kombinace obou

Předpoklad zahájení čerpání úvěru:      

Červenec 2018 

Předpoklad ukončení čerpání úvěru

Červen 2021

Způsob čerpání úvěru:

průběžně opakovaně s tím, že první čerpání může být použito na splacení nesplacené částky revolvingového úvěru a KTK, které město aktuálně na předfinancování investičních akcí u KB a.s.

Splácení jistiny úvěru:

průběžně opakovaně

Platba úroku

formou měsíčních plateb k ultimu měsíce

Zahájení splácení:                                      

kdykoli po prvním čerpání

Poslední splátka jistiny úvěru:

30. 06. 2021

Poslední splátka úroků

30. 06. 2021

Úroková sazba

pohyblivá stanovená na základě 1M PRIBOR + marže v % p. a.

Způsob zajištění:

Zadavatel preferuje úvěr bez zajištění.

Způsob zajištění úvěru je předmětem hodnocení nabídek uchazečů, přičemž jsou přípustné pouze následující instrumenty zajištění úvěru:

-    zajištění pohledávkami (dotacemi EU aj.),

-    blankosměnkou

Vedení platebního styku 

Zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího běžného platebního styku do jiného bankovního ústavu.

 

Nabídka podmínek pro poskytnutí úvěru

 

Podmínky uchazeče pro poskytnutí úvěru, které budou součástí návrhu úvěrové smlouvy a které jsou podstatné pro čerpání a splácení úvěru, uvede uchazeč v samostatné části nabídky, přičemž musí respektovat podmínky stanovené zadavatelem v základních podmínkách pro poskytnutí úvěru. V samostatné části nabídky uchazeč zejména uvede:

 1. doba, náležitosti a doklady potřebné k vyřízení úvěrové smlouvyvýše souvisejících poplatků;

 2. přehled dokladů, které bude dodavatel požadovat po zadavateli pro uvolnění úvěru;

 3. možné flexibilní podmínky čerpání;

 4. podmínky pro splácení poskytnutého úvěru;

 5. úrokové podmínky včetně procentní výše marže uchazeče;

 6. podmínky pro rezervaci nečerpaných zdrojů

 7. požadavky na způsob zajištění úvěru (předmětem hodnocení nabídek) - zadavatel preferuje poskytnutí úvěru bez zajištění,

 8. údaje o rozsahu a obsahu případných dalších omezení vyplývajících pro zadavatele z nefinančních ujednání úvěrové smlouvy

   

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce uvede způsob výpočtu nabídkové ceny dle následujících požadavků:

Cena stanovená na základě pohyblivé sazby odvozené ze sazby 1M PRIBOR

výši a podrobný způsob stanovení úrokové sazby v % p.a. (jako součet 1M PRIBOR ke dni 21.05.2018 a pevné odchylky – výše marže uchazeče stanovená v % p.a.);

hodnotu 1M PRIBORu ke dni 21. 05. 2018, který byl použit pro výpočet celkové nabídkové ceny;

přesné vyčíslení výše marže uchazeče stanovené v % p.a., která bude neměnná po celou dobu platnosti úvěrové smlouvy

 

Cena za rezervaci nečerpaných zdrojů 

V případě, že uchazeč účtuje poplatek za rezervaci nečerpaných zdrojů, uvede jej v nabídce stanovený v % p. a. z nečerpané částky. V případě, že poplatek neúčtuje, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Cena za veškeré neúrokové náklady v Kč

Uchazeč do své nabídky uvede úplný výčet souvisejících neúrokových nákladů včetně jejich přesné výše za celou dobu plnění veřejné zakázky; uvede zejména poplatky za:

 • za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr;

 • za sjednání závazků poskytnout úvěr;

 • za zajištění úvěru – resp. zajištění úrokových rizik, příp. nutné pojištění apod.;

 • za vedení úvěrového účtu;

 • za všechny položky při splácení jistiny úvěru a úroků;

 • jiné náklady (např. administrativní náklady, provize a ostatní náklady).

 

Pro výpočet úroků v jednotlivých období čerpání úvěru a pro výpočet celkové nabídkové ceny bude použito  modelové čerpání ve výši 80% limitu úvěru od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021

POZN.: Výše uvedené čerpání revolvingového úvěru je pouze modelové. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit konečné výše čerpání úvěru dle skutečného průběhu investičních akcí zadavatele, avšak výše úvěrového limitů je pro zadavatele závazná.

 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí úvěru v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v českých korunách.

 

Celková nabídková cena bude zpracována jako součet v členění: 

celkové výše úrokových nákladů v Kč z čerpané částky stanovené dle modelového čerpání. Celková výše úrokových nákladů z čerpané částky bude kalkulována na základě roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v příslušném měsíci.

celkové ceny za rezervaci z nečerpaných zdrojů v Kč stanovené dle modelového čerpání. Celková cena za rezervaci z nečerpaných zdrojů bude kalkulována na základě roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v příslušném měsíci.

celkové výše veškerých neúrokových nákladů (poplatků) v Kč za celou dobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru;

Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny).

 

 

Překročení nabídkové ceny

 Celková výše nabídkové ceny bude stanovena na základě modelového příkladu, tudíž výše celkové nabídkové ceny může být překročena v důsledku jiného čerpání a splácení úvěru, případně v důsledku změn sazby PRIBOR 1M.

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.